lu.se

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden:

Produktion och lagerstyrning i supply chains

Forskningen inom produktions- och lagerstyrning har ett fokus på kvantitativa metoder och matematisk modellering av beslutsproblem under osäkerhet inom produktionsplanering, logistik och supply chain management. Forskning handlar till största delen om utveckling, analys och tillämpning av stokastiska modeller gärna i samarbete med industrin. Exempel på betonade områden inkluderar: centraliserad och decentraliserad styrning av kopplade lagersystem i flera nivåer, användning av olika typer av information, reservdelsdistribution, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, lagerstyrning av produkter med begränsad livslängd, användning av finansiell teori för styrning av materialflöden, samt modellering och styrning av distributionssystem med laterala leveransflöden och nödleveranser.

Stf Prefekt, Professor Johan Marklund Johan.Marklund@iml.lth.se 
Universitetlektor CI, Tekn. Dr Peter Berling Peter.Berling@iml.lth.se

Teknologistrategier och affärsmodeller

Forskargruppen Teknologistrategier och affärsmodeller arbetar med kunskapsuppbyggnad avseende ledning och utveckling av industriella företags värdeskapande och innovativa förmågor samt hur dessa realiseras i affärsutveckling. Forskningen bygger på nära koppling och samverkan med näringsliv och utbildning. Genom att utgå från de behov som finns hos näringslivet kan resultaten omsättas i praktiken och bidra till att stärka den långsiktiga konkurrensförmågan hos främst svensk industri.

Ola Alexanderson: Ola.Alexanderson@iml.lth.se,
Ingela Elofsson: Ingela.Elofsson@iml.lth.se 
Carl-Johan Asplund: Carl-Johan.Asplund@iml.lth.se

Exempel på forskningsprojekt

 • Design and control of sustainable distribution systems 2017–2020, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse (project number P2016 -0259:1)
 • Management and Control of Sustainable Logistics Systems for Perishable Products. 2017–2018. FORMAS project number: 2016-01540
 • Management, design and evaluation of sustainable freight and logistics systems NordForsk  2010–2014 project number: 25900
 • Ecomobility 2009–2011EU interreg project for the Öresund region .
 • Methods for cost evaluation and control of integrated supply chains. 2008-2010 Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse, administrerat av Svenska Handelsbanken, P2008-0107:1 
 • Design and Control of Sustainable Supply Chains. 2008–2011 Vinnova
 • Multi-Echelon inventory control at Tetra Pak Parts. 2009–2010 Vinnova
 • Coordinated inventory control at Volvo Parts. 2008–2010 Vinnova
 • Evaluation and Control of Sustainable Logistics Systems when Using Lateral Transshipments. 2009–2012 Vinnova
 • Joint Consideration of Price and Demant Uncertainty when Designing Sourcing Strategy. 2009–2010 Vinnova
 • Evaluation and use of extended information in integrated supply chains.  2007–2009 Vinnova